„Per aspera ad astra“

<< Organizace

Členství v ČLA

 • Členem ČLA se mohou stát renomovaní odborníci v oblasti lékařství, kteří se významně zasloužili o rozvoj české medicíny, ať již svou vědeckou a výzkumnou prací, pedagogickou činností nebo mimořádnými výkony v oblasti léčebně-preventivní.
 • Kandidáti na členství v ČLA musí být doporučeni písemně alespoň třemi ručiteli včetně navrhovatele. Návrh obsahuje životopis a podklady dokumentující tvůrčí přínos kandidáta. Je registrován Radou ČLA, která doporučí jeho nejméně dva posuzovatele. Ručitelé i posuzovatelé musí být členy ČLA.
 • O navržených kandidátech hlasuje Valné shromáždění ČLA. Podmínkou členství je, aby byl kandidát zvolen dvoutřetinovou většinou přítomných řádných členů ČLA.
 • Volby se uskutečňují tajným hlasováním.
 • ČLA má numerus clausus. Jeho specifikace bude předmětem rozhodnutí Valného shromáždění 1x do roka

Orgány Akademie

 • Nejvyšším orgánem ČLA je Valné shromáždění ČLA, které se skládá ze všech členů ČLA. Valné shromáždění je usnášeníschopné při přítomnosti nadpoloviční většiny všech řádných členů ČLA. Rozhodnutí je přijato nadpoloviční většinou přítomných pokud tyto Stanovy neurčují kvalifikovanou většinu.
 • Rada ČLA je koordinačním, koncepčním a výkonným orgánem, který je ze své činnosti odpovědný Valnému shromáždění
 • Rada se skládá z předsedy ČLA, místopředsedy ČLA a dalších 7 ( sedmi) řádných členů.
 • Členové Rady jsou voleni Valným shromážděním tajnou volbou.
 • Funkční období člena Rady je dvouleté.
 • Předsedu ČLA volí ze svého středu Rada, a to nadpoloviční většinou všech členů Rady v tajném hlasování. Funkční období předsedy ČLA je dvouleté.
 • Ředitel ČLA je statutárním orgánem ČLA a je oprávněn činit právní úkony ČLA ve všech věcech.
 • Ředitel je jmenován a odvoláván Radou, které je ze své činnosti přímo odpovědný.

Hospodaření ČLA

Příjmy ČLA tvoří zejména :

 • členské příspěvky
 • výnosy z majetku ČLA
 • dary tuzemských i zahraničních fyzických a právnických osob
 • dědictví
 • příspěvky z veřejných rozpočtů
 • granty, dotace, subvence apod.
 • příjmy z vlastní činnosti
 • ostatní zákonné příjmy a výnosy